Regulamin

Regulamin PHU JU-ART dla strony kurier.drg.pl

Główny regulamin świadczenia usług transportowych znajduje się na stronie przewoźnika: DPD, INPOST.
Proszę zapoznać się z nim i stosować się do postanowień w nim zawartych, w szczególności w sprawach dotyczących warunków przesyłania paczek.

§ 1

PHU JU-ART właściciel firmy Kurier.drg.pl. 75-443 Koszalin, ul Okulickiego 12/13 , NIP 8/39-274-68-78, Reg. 771599818 zwany dalej dystrybutorem świadczy na zlecenie osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych zwanych dalej zleceniodawcą usługi pośrednictwa w zakresie przewozu paczek, polegające na przyjmowaniu i realizowaniu zleceń w zakresie doręczania przesyłek w obrocie krajowym za pośrednictwem firmy DPD, INPOST.

§ 2

Podstawy prawne świadczenia usług: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1159 z późn. zm.) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

§ 3

Świadczone usługi Każdy klient, który składa zlecenie przez Kurier.drg.pl zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z nim oraz będzie stosował się do postanowień w nim zawartych.

Przesyłka expresowa: Usługa polegająca na przewozie przesyłki od nadawcy do odbiorcy przy wykorzystaniu terminali przewoźników oraz linii połączeń międzyterminalowych. Usługa dla przesyłek, których waga jednostkowego opakowania nie przekracza 30 kg. Przewidywany termin dostawy następnego dnia roboczego po dniu nadania przesyłki. Podany termin nie jest gwarantowany, czas dostawy może wydłużyć się z przyczyn niezależnych do 72 godz. w przypadku przesyłek krajowych. Przy przesyłkach międzynarodowych podane w tabeli opłat terminy dostawy są terminami orientacyjnymi.

§ 4

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA


1. Kurier.drg.pl przyjmuje zamówienia wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: www.kurier.drg.pl Informacje telefoniczne od 08:00 do 16:00 pod nr: +48 505 910 444.
2. Obowiązkiem nadawcy jest prawidłowe wypełnienie zamówienia kuriera w serwisie www.kurier.drg.pl. W dane powinny zawierać:
a) dane nadawcy i odbiorcy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz numer telefonu, adres mail.
b) dane odbiorcy – nazwa firmy, NIP, dokładny adres, imię, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej;
c) dane płatnika – nazwa firmy lub osoby,NIP, dokładny adres;
d) wagę przesyłki rzeczywistą i przeliczeniową oraz wymiary przesyłki;
e) ilość opakowań;
f) opis zawartości przesyłki (brak opisu zawartości przesyłki skutkuje nieuwzględnieniem reklamacji, ubezpieczeniem są objęte przesyłki powierzone Ubezpieczającemu na podstawie listu przewozowego, których zawartość została określona na liście przewozowym);
g) wartość przesyłki;
3. Nadawca zobowiązany jest do podpisania listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego nadanie przesyłki (-ek), co jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i akceptację ceny usługi.
- Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego . List wysyłany jest klientowi na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. W przypadku wypisania listu przez kuriera pobierana będzie dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
- Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
- Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje kurierowi , który wypełniaja List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez INPOST i DPD usług Przewozu Przesyłek.
4. Od momentu przekazania przez Kurier.drg.pl zlecenia do przewoźnika, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za realizację zlecenia oraz terminowość jego wykonania i przewożony ładunek.
Podanie nieprawidłowych danych do wyceny transportu, może spowodować odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera, naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z Cennikiem.

§ 5

Warunki przyjęcia przesyłki do przewozu

1. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie przesyłki, w szczególności za:
a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi przesyłki;
b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania;
c) odpowiednie oznakowanie przesyłki ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (naklejki typu „ostrożnie szkło”, „góra/dół”);
d) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych i możliwością uszkodzenia innych przesyłek w czasie przewozu.
e) dopilnowanie, aby wszystkie informacje zawarte w zleceniu znalazły się w liście przewozowym.
UWAGA! Sprzęt RTV, odbiorniki TV, wieże, itp. należy przesyłać wyłącznie w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. W przeciwnym razie w przypadku uszkodzenia firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.
2. Nadawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za usługę kurierską przed przyjęciem przesyłki przez kuriera.
3. Zaksięgowana wpłata za usługę kurierską do godziny 10:00 (poniedziałek – piątek) skutkuje pojawieniem się kuriera w wyznaczonym przez zleceniodawcę miejscu w dniu zaksięgowania wpłaty lub w następnym dniu roboczym, celem odebrania przesyłki i dostarczeniem jej następnego dnia roboczego. W innym wypadku czyli zaksięgowanie wpłaty po 10:00 - kurier pojawi się we wskazanym przez zleceniodawcę miejscu w dniu następnym a przesyłka dotrze do celu dzień później.
Z uwagi na różne uwarunkowania (miejscowości oddalone, pogoda, awarie techniczne) w/w terminy są orientacyjne i nie są gwarantowane.
4. Zleceniodawca jest zobowiązany przesłać w dniu nadania wszelkie niezbędne dane .W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Kurier.drg.ploraz przewoźnik nie biorą odpowiedzialności za terminową realizację usługi i zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki przesyłek do czasu uzupełnienia danych.
5. Kurier ma prawo odmówić odebrania przesyłki, jeżeli: - przesyłka będzie o większych niż podane przy zamówieniu wymiarach lub/i wadze, - przesyłka nie będzie spełniała wymogów pakowania i zabezpieczenia określonych w regulaminie przewoźnika. W takim przypadku usługę uznaje się za zrealizowaną i koszty nie zostaną zwrócone.
6. PODEJRZENIE USZKODZENIA PRZESYŁKI W razie podejrzenia uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest poinformować o powyższym kuriera, następnie potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór przesyłki i rozpakować ją w obecności kuriera celem wykonania oględzin. W przypadku potwierdzenia uszkodzeń, należy sporządzić wraz z kurierem Protokół szkód. Jest on podstawą do wniesienia reklamacji. Druki każdy kurier posiada przy sobie, można je również pobrać ze strony każdego przewoźnika oraz naszej www.kurier.drg.pl Proszę tylko pamiętać o pobraniu druków odpowiedniego przewoźnika.
8. PRZESYŁKI POBRANIOWE W przypadku przesyłek pobraniowych, kwota pobrania zostaje przekazana nadawcy w ciągu 5 lub 10 dnia roboczego od daty doręczenia przesyłki bezpośrednio z konta przewoźnika. W razie opóźnień prosimy o kontakt.

§ 6

Wynagrodzenie, opłaty

1. Zapłata za przesyłkę następuje w formie przelewu bankowego na konto Kurier.drg.pl w zakładce "Dane do przelewu" poprzez system płatności on-line lub w dowolnej placówce finansowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem i zakresem wykonanej całkowitej usługi przewozowej przez Kurier .drg.pl.
2. Jeżeli usługa zostanie anulowana przez zlecającego po wniesieniu opłaty przez system płatności, Kurier.drg.pl zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o kwotę prowizji Transferu Pl w wysokości 5 %.
3. Podanie nieprawidłowych danych przesyłki spowoduje naliczenie opłat zgodnych ze stanem faktycznym oraz naliczenie kary umownej za weryfikację wagi i wymiarów zgodnie z cennikiem. Zlecający, składając zamówienie, przyjmuje powyższe do wiadomości i wyraża zgodę na wystawienie korekty faktury i naliczenie opłat zgodnie ze stwierdzonym stanem faktycznym.

§ 7

Odpowiedzialność


Jako firma pośrednicząca w usłudze kurierskiej ponosimy odpowiedzialność w zakresie przyjęcia zamówienia do momentu odebrania jej przez kuriera. Od momentu przyjęcia przesyłki odpowiedzialność za usługę ponosi wykonawca usługi, tj. firma INPOST Kurier.drg.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenie, jeżeli nadawca dokona jakichkolwiek zmian w trakcie trwania zlecenia samodzielnie w liście przewozowym lub w porozumieniu z kurierem, czy którymkolwiek odziałem przewoźnika, bez uprzedniego wyrażenia na to zgody. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone przez przewoźnika zgodnie z deklarowaną w zleceniu wartością. Przesyłane dokumenty mogą być ubezpieczone jedynie do ich wartości odtworzeniowej.
Zakres odpowiedzialności INPOST. jest określony w Regulaminie na stronie DPD, INPOST

§ 8

Ubezpieczenia


Wszystkie przesyłki są ubezpieczone! W opłacie standardowej przesyłka może być ubezpieczona do kwoty 10 tys. zł., jednakże ZAWSZE należy podać w zamówieniu rzeczywistą wartość towaru, w przeciwnym razie przesyłki będą ubezpieczone do kwoty 100 zł. . Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia przesyłek znajdują się na stronach przewoźników.

§ 9

Reklamacje

1. Uprawniony do składania reklamacji jest nadawca, odbiorca, zleceniodawca lub płatnik.

2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem usług znajdują się w zakładce Reklamacje na stronie Kurier.drg.pl. Okres oczekiwania na odpowiedź uzależniona jest od odpowiedzi przewoźnika.


    1. Klient przyjmuje do wiadomości, że kurier.drg.pl nie ma wpływu na jakość Usług świadczonych przez przewoźników logistycznych (w szczególności na utratę, uszkodzenie, zwrot lub opóźnienie przesyłki) i nie będzie z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń wobec Kurier.drg.pl.


    2. Minimalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

§ 10

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Nadawców jest PHU JU-ART. PHU JU-ART zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Nadawcy podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe oraz dane osoby lub podmiotu odbierającego przesyłkę wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez PHU JU-ART w celu realizacji złożonego zamówienia. Nadawcy mają w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez PHU JU-ART zostały opisane w Polityce prywatności: kliknij i przeczytaj politykę prywatności

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Złożenie zamówienia w dowolnej formie powoduje akceptację postanowień niniejszego regulaminu. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa RP. Do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r Kodeksu postępowania cywilnego